Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő

Név: Ferenczné Galó Ildikó

Székhely: 3200 Gyöngyös, Olimpia út 2

Levelezési cím, panaszkezelés: 3200 Gyöngyös, Olimpia út 2

E-mail: info@egyedikreativ.hu

Telefonszám: 06 30 6152135

Weboldal: https://egyedikreativ.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőség: +36-1/700 4140, info@tarhelypark.hu

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elérhető a

https://egyedikreativ.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas és biztonságos kezelése érdekében az adatok biztonságát garantáló biztonságtechnikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz.

Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete;

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Fogalmak

adatkezelésben érintett: közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
személyes adat: a honlap látogatójával kapcsolatos adat (neve, azonosító jele, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális adat) –, ezekből levont következtetés;
hozzájárulás: a látogató tájékoztatáson alapuló beleegyezése a vele kapcsolatos adatok felhasználására;
adatkezelő: a honlap kezelője, aki a látogató adatait a fenti törvényeknek megfelelve kezeli;
adatkezelés: a látogató beleegyezésével az adatainak felhasználása a törvényi előírás szerint;
adattovábbítás: az adatok átadása harmadik személynek;
nyilvánosságra hozás: hozzáférés biztosítása az adatokhoz;

A személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő adatkezelői tevékenysége a Látogató önkéntes hozzájárulásán alapul.
A www.egyedikreativ.hu weboldal meglátogatásakor a szerver naplózza a felhasználó tevékenységét a személyre szabott látogatói kiszolgálás érdekében.
Az adatkezelés törvényi alapja: a Látogató hozzájárulása, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés.
Kezelésre kerülő adatok: a Látogató önként megadott email címe és neve, valamint számlázással kapcsolatos adatok
Adatkezelés időtartama: leiratkozásig, és/ vagy a számlázással kapcsolatos adatok megőrzési idejéig
Szolgáltatók adatkezelése:
A honlap html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver által gyűjtött adatok:  IP cím, böngésző, operációs rendszer, látogatott oldal címe, látogatás időpontja).

A www.egyedikreativ.hu weboldal látogatói analitikai adatainak mérését külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere végzi.
A hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google AdWords a Facebook szolgáltató szerverire kapcsolódik a www.egyedikreativ.hu oldalt meglátogató Látogató számítógépe. Ezen szolgáltatók naplózási tevékenységéről a www.facebook.com/about/privacy

www.google.com/intl/hu/policies/privacy 

oldalakon tájékozódhat.
A honlap a személyre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a látogatás során olvas vissza.
Az adatkezelés célja a Látogató azonosítása, a munkaműveletének azonosítása, a megadott adatok tárolása.
Az adatkezeléshez szükséges az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, email, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkafolyamat befejezéséig.
A munkafolyamat befejezéséig aktuális cookie a böngésző bezárásáig tárolódik a számítógépen.
A felhasználó törölheti a cookie-t a számítógépéről, és le is tilthatja böngészőben a cookie-k használatát.
A felhasználó számítógépén szolgáltatók cookie-t helyeznek el az internet használati szokások visszaolvasására.
Az www.egyedikreativ.hu weboldal a felhasználói internet használat analizálására a Google Analytics programot alkalmazza.
A felhasználói szokások és személyre szabott ajánlatok biztosítása érdekében – a honlapon elhelyezett nyilatkozat elfogadásával a látogató hozzájárulását adja – az alábbi szolgáltatók alkalmaznak cookie-t:
Google AdWords és Facebook.
A szolgáltatók adatkezeléséről az alábbi címeken található tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
https://www.facebook.com/about/privacy

Az adatkezelő a beérkezett e-maileket az önként megadott személyes adatokkal együtt a beérkezéstől számítva maximum öt év elteltével törli.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság részéről törvényes, pontosan meghatározott az adatkérés célja és felhasználása– személyes adatot csak a szükséges mértékben ad át.

Az adatkezelő az adatokat biztonsági intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.

Az adatkezelő biztosítja az adatok titkosságát és sértetlenségét.

A weboldal felhasználója kérheti a tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, és kezdeményezheti azok javítását, vagy törlését.

A weboldal felhasználója kérheti adatkezelő tájékoztatást az általa felhasznált adatairól, azok eredetéről, az adatkezelés céljáról, törvényi alapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről, és adatátadás esetén a jogalapjáról és az átvevőről.

Az adatkezelőre a felhasználó személyiségi jogának megsértése esetén az új Ptk. 2:52. § érvényes.
Az adatkezelő nem felelős, ha a kárt az adatkezelés körén kívüli ok idézte elő.
Ha az adatkezelő adatkezelési tevékenységével problémája van, írjon az info@egyedikreativ.hu címre.
Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Jogsértő adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos jogvita végső megoldásaként a bíróság hoz döntést.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361 391 1410
Fax: +361 391 1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Hírlevél küldése:

ConvertKit Company 750 W Bannock St #761, Boise, ID 83702, Egyesült Államok
A kezelt adatok: számlázással kapcsolatos adatok (név, cím), a megrendelő, és/vagy hírlevél-feliratkozó neve és e-mail címe.